Төрсний бүртгэл
2021-10-13 19:48:17 20

Эцэг, эх, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, эсхүл эрх бүхий байгууллагын төлөөлөгч хүүхэд төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.

1.Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

2.Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар

3.Төрөхөөс гарахад өгсөн СТ-4 маягт

4.Өргөдөл

Суртчилгаа

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх

Биднийг дэмжээрэй

ЗАР МЭДЭЭ