Өргөдөл гомдол

БАЯНХОНГОР СУМЫН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА,

АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт %-аар

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугауцаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газар

95

58

4

-

43

61.0

2

Баян-Ойт цогцолбор

3

3

-

-

-

100

3

5-р цэцэрлэг

6

6

-

-

-

100

4

7-р цэцэрлэг

1

1

-

-

-

100

5

9-р цэцэрлэг

2

2

-

-

-

100

6

10-р цэцэрлэг

4

4

-

-

-

100

7

11-р цэцэрлэг

6

6

-

-

-

100

8

12-р цэцэрлэг

5

5

-

-

-

100

9

Номундалай цогцолбор

7

7

-

-

-

100

10

Номгон ахлах сургууль

7

7

-

-

-

100

11

Эрдэнэмандал ахлах сургууль

27

27

-

-

-

100

12

Эрдэм ахлах сургууль

5

5

-

-

-

100

13

Соого сейкео сургууль

11

11

-

-

-

100

Нийт

179

179

4

-

43

97,0

БАЯНХОНГОР СУМЫН 2021 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

 /ХУВЬ/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

2

3

1

Баянхонгор сум

Нийт 95 өргөдлөөс

1.Санал-1%

2.Хүсэлт-99%

3.Гомдол-0%

Газрын асуудлаар-10.5%

Иргэний бүртгэлтэй холбоотой-1.0%

Нийгмийн даатгалын асуудлаар-0%

Бусад асуудлаар-3.6%

Тусламж дэмжлэг хүссэн-4.5%

Ажил хүссэн-29.1%

Худалдаа үйлчилгээ явуулах /Тусгай зөвшөөрөл/-51.3%.

БАЯНХОНГОР СУМЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР

УЛИРАЛЫН  БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН

ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД, ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ,

САНАЛ, ХҮСЭЛТ

/ХЭЛБЭРЭЭР/

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсааор

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газар

95

95

-

-

-

-

-

2

Баян-Ойт цогцолбор  

3

3

-

-

-

-

-

3

5-р цэцэрлэг

6

6

-

-

-

-

-

4

7-р цэцэрлэг

1

1

-

-

-

-

-

5

9-р цэцэрлэг

2

2

-

-

-

-

-

6

10-р цэцэрлэг

4

4

-

-

-

-

-

7

11-р цэцэрлэг

6

6

-

-

-

-

-

8

12-р цэцэрлэг

5

5

-

-

-

-

-

9

Номундалай цогцолбор

7

7

-

-

-

-

-

10

Номгон ахлах сургууль

7

7

-

-

-

-

-

11

Эрдэнэмандал ахлах сургууль

27

27

-

-

-

-

-

12

Эрдэм ахлах сургууль

5

5

-

-

-

-

-

13

Соого сейкео сургууль

11

11

-

-

-

-

-

Нийт

179

179

-

-

-

-

-

 

БАЯНХОНГОР СУМЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР

УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ

 ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

 ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН

 ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

            Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газар, төсөвт байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол нь 2021 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 179 өргөдөл бүртгэгдсэнээс ихэнх хувийг 8 нэрийн хүнсний дэлгүүрийн архи, тамхины тусгай зөвшөөрөл авах, сунгах, иргэн бүрийн хуулийн дагуу эзэмших 0,7 га газар хүссэн, ажил хүссэн, тусламж дэмжлэг, гэр хүссэн өргөдөл дийлэнх хувийг эзэлж байна. 0.7 га хүссэн иргэдэд газар олгох боломжгүй шинэ суурьшлийн бүсэд эхний ээлжинд олгох 500 өрхийн газар олголт хийгдсэний дараа иргэдийн өргөдөл шийдэгдэх тул иргэдэд утсаар болон өргөдөл хүлээж авахдаа хариу өгч ажиллаж байна.

Ирсэн өргөдлүүдийг тухай бүрд нь хариуцсан албан тушаалтанд цохолт хийлгэж, хугацаанд нь шийдвэрлэж хэвшсэн.

            Номундалай цогцолбор сургууль, Номгон ахлах сургууль, Эрдэнэмандал ахлах сургууль, Эрдэм ахлах сургууль, Соого сейкео сургууль, Баян-Ойт цогцолбор, 5-р цэцэрлэг, 7-р цэцэрлэг, 9-р цэцэрлэг, 10-р цэцэрлэг, 11-р цэцэрлэг, 12-р цэцэрлэгүүд өргөдөл, гомдлын мэдээг ирүүлснээс чөлөө хүссэн, ажилд орохыг хүссэн, цалинтай чөлөө авах, цалингийн шатлал ахиулах, бүлгийн багшийг солих, жирэмсний амралт авах өргөдөл дийлэнх хувийг эзэлж байна.

            Ерөнхий боловсролын сургуулиудаас Шаргалжуут бага сургуулиуд, сургуулийн өмнөх боловсролын 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16 дугаар  цэцэрлэгүүд  өргөдөл гомдлын мэдээгээ ирүүлээгүй.

            Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газар, ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 1 дүгээр улирлын байдлаар 97,0% хувьтай байна.

Суртчилгаа

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх

Биднийг дэмжээрэй

ЗАР МЭДЭЭ