СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИЛТ XII ХУРАЛДААН ЭХЭЛЖ БАЙНА.

СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИЛТ XII ХУРАЛДААН ЭХЭЛЖ БАЙНА.

Хуралд танхимаар 29, цахимаар хоёр төлөөлөгч оролцож, 100 хувийн ирцтэй хурлыг эхллүүлээ.

Тус хурлаар:

1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2023 оны ажлын тайланг сонсох тухай, 2.Сумын Засаг даргын 2023 оны ажлын тайланг сонсож үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай 3. "Баянхонгор тохижилт үйлчилгээ ОНӨТҮГ"-ын үйл ажиллагааны танилцуулга, 4. Хог хаягдлын төлбөр хураамжийг шинэчлэн батлах тухай,

5.Баянхонгор сумын газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2024 оны төлөвлөлөөг батлах тухай,

6. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан болон Хяналтын зөвлөлийн тайлан, 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг батлах тухай,

7. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хийгдсэн ажилд өмчлөгч тогтоох тухай,

8.Орон нутгийн хөгжлийн сан, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хяналтын зардлын тайлан

9.Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн явц, Хяналтын зөвлөлийн тайлан 10.Сумын 2024 оны төсөв батлах тухай 11."ИРГЭДЭД ЭЭЛТЭЙ-АЮУЛГҮЙ ХОТ" зорилтот жилийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай

12.Нутгийн удирдлага, хууль зүй, хүний эохийн хорооны даргыг өөрчлөн батлах тухай зэрэг 12 асуудлыг хэлэлцэнэ.

2023-12-18 10:00:00