Байгууллагын зорилго

АЛСЫН ХАРАА: Хүний хөгжилд тулгуурлан баялаг бүтээх үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг төлөвшүүлж, иргэдийнхээ ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлсэн тэргүүлэгч хот болно. 

ЗОРИЛГО:Олон улсын чанарын удирдлагын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэн иргэдийнхээ ажиллаж амьдрах таатай орчны бүрдүүлсэн өндөр мэдлэг, ур чадвартай, мэргэшсэн, төрийн албан хаагчд , сахилга хариуцлагатай тогтвортой засаглалыг төлөвшүүлэхэд оршино. 

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ: 

ХУРДТАЙ БАЙХ: Зааг дарга, ИТХурлын төлөөлөгчид, иргэд олон нийтээс өгсөн үүрэг, дэвшүүлсэн асуудлыг хурлан шуурхай шийдвэрлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн, сумын иргэд, байгууллагын үйл ажиллагаанд шууд хүрч ажиллах.

ҮНЭН ЗӨВ МЭДЭЭЛЭЛ АШИГЛАДАГ БАЙХ: Сумын нийгэм, эдийн засгийн амьдралын бүхий л  талын үйл ажиллагааг илэрхийлсэн бодит болон тоон мэдээллийн эх сурвалжийг үнэн зөв гаргаж, удирдлагын шийдвэр гаргахад оновчтой хувилбарыг санал болгож чаддаг байх. 

БҮТЭЭЛЧ ҮР ДҮНТЭЙ БАЙХ: Байгальд ээлтэй, хаягдал багатай, үр ашигтай, бүтээмжийг дээшлүүлнэ. 

ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг эрхэмлэж мэдлэг ур чадвараа байнга дээшлүүлэн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах зэрэг болно. 

 

 

 

2022-01-05 12:14:54