Албан хаагчийн ажлыг үнэлэх журам

Албан хаагчийн ажлыг үнэлэхдээ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын дагуу үнэлж байна. 

2022-01-03 14:21:54